Privacybeleid

Wij kunnen bij (het aanbieden van) onze producten en diensten persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Hierbij informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en welke mogelijkheden u heeft tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ons. Indien u vragen heeft over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u die per post of e-mail aan ons stellen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijf:Houtwarenfabriek Siemerink B.V.
Adres:Handelsstraat 16
Postcode:7482 GW
Plaats:Haaksbergen
KvK-nummer:06050534
Telefoonnummer:053-5721437
E-mailadres:info@siemerink-houtwaren.com
Website:www.siemerink-houtwaren.com

 

Naam:J.M. te Bogt-Siemerink
Adres:Handelsstraat 16
Postcode:7482 GW
Plaats:Haaksbergen
KvK-nummer:06050534
Telefoonnummer:053-5721437
E-mailadres:info@siemerink-houtwaren.com
Website:www.siemerink-houtwaren.com

 

Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat deze benodigd zijn om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. U bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. De volgende categorieën persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

–          Bedrijfsnaam

–          Adres, woonplaats;

–          Voor- en achternaam van relevante contactpersonen

–          Telefoonnummer en e-mailadres;

–          Financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) ten behoeve van het verwerken van betalingen;

–          Overige persoonsgegevens die u actief aan … verstrekt.

–          BTW-nummer

–          KvK-nummer

–          Openingstijden ivm. bezorgen

 

Wij verzamelen niet altijd alle bovenvermelde (categorieën van) persoonsgegevens, omdat dit niet altijd nodig is.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij combineren met andere gegevens via externe bronnen zoals de website van het bedrijf waar(voor) u werkt, het handelsregister en dergelijke.

Wij verwerken persoonsgegevens voor het volgende:

–          het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u: met uw persoonsgegevens kunnen wij contact met u opnemen, bestellingen bij u (laten) bezorgen, uw betalingen afhandelen etc.;

–          het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van transportopdrachten

–          het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en technische systemen, lees hierover meer in ons cookiebeleid

–          het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen

–          het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze (bedrijfs-)strategie, producten en diensten op af stemmen;

 

Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Wij kunnen u producten en diensten aanbieden, doordat wij deze kunnen financieren via advertenties. Het verwerken van de betreffende persoonsgegevens biedt ons de mogelijkheid een beter inzicht krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en advertenties daarop aan te (laten) passen.

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden die hierboven onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken” zijn vermeld op basis van uw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens. Zo vinden wij het van belang dat als u bij ons een product of dienst heeft afgenomen, wij u kunnen informeren over een vergelijkbaar product of dienst, zodat u op de hoogte bent van onze aanbiedingen. Indien u geen aanbiedingen van ons wilt ontvangen, kunt u dat altijd aan ons laten weten en zullen wij deze niet meer aan u toesturen.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, doen wij dat op basis van uw verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling van u waarmee duidelijk wordt gemaakt dat u de verwerking van uw persoonsgegevens aanvaardt.

Indien wij op basis van toestemming uw gegevens verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. De verzoeken met betrekking tot het intrekken van de toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.      

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn gezamenlijk met … (en …) de verwerkingsverantwoordelijken aangaande uw persoonsgegeven. Wij bepalen tezamen de doeleinden en middelen van de verwerking en zijn daarom tezamen verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Door middel van een onderlinge regeling hebben wij vastgesteld welke rol wij vervullen, en wat onze verhouding met u is in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens. De inhoud van deze regeling kunt u bij ons opvragen door uw verzoek per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.                          

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen in het kader van onze verwerkingsdoeleinden, zoals hiervoor vermeld, uw persoonsgegevens met derden delen. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst. Tussen ons en derden die uw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkersovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en uw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om uw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken.

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als die nodig zijn voor een specifieke opdracht, bijvoorbeeld om bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen. Zo delen wij uw persoonsgegevens aan onze koerierdienst om een door u besteld pakket bij u te kunnen bezorgen. Voor servicedoeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met onze leveranciers. Ook maken wij voor de opslag en administratie van onze data gebruik van software en opslagdiensten van derden.  Daarnaast maken wij gebruik van (externe) dienstverleners om internettools en webapplicaties te ontwerpen en onderhouden, voor marketingactiviteiten en communicatie met onze klanten en voor het plaatsen van advertenties op onze website, in apps, op social media.

 

Doorgifte derde landen

In het kader van onze verwerkingsdoeleinden maken wij ook gebruik van diensten van derden, waarbij persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, zoals inklaring/douaneformaliteiten. Wij garanderen u dat ingeval wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derde landen, er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat of passende waarborgen zijn getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. U heeft het recht om van ons een kopie te verzoeken met de passende waarborgen die door ons zijn getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. De verzoeken hierover kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig voor het doel waarvoor wij die gegevens verwerken en zo lang als dat nodig is op grond van wettelijke (bewaar-)verplichtingen. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Indien wij uw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen, heeft u het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op uw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie sturen.

De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt u per mail of per post versturen naar onze e-mail- of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. Wij verwijzen u hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (algemene verordening gegevensbescherming).

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op uw verzoek. Indien wij uw verzoek niet honoreren, zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen. Daarnaast willen wij erop wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende zijn beschermd of u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die worden geplaatst in/op (de browser van) uw computer, smartphone, tablet of andere gegevensdrager. Cookies kunnen uw gegevensdragers of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen. De cookies worden door ons verzameld om een goed functionerende website te kunnen effectueren, omdat bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen kunnen worden onthouden. Ook kunnen cookies zorgen voor het optimaliseren van de website omdat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website bent u geïnformeerd over het gebruik van cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor de cookies is mogelijk door de instellingen van uw browser dusdanig te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Meer informatie over cookies kunt u vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Bovendien kunnen wij gebruik maken van sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer uw browser wordt afgesloten. Permanente cookies blijven langer bewaard. Wij proberen ervoor te zorgen dat deze cookies maximaal 5 jaar na verzameling worden bewaard.

Welke cookies?

De cookies die door ons worden geplaatst, kunnen persoonsgegevens bevatten. Informatie die met behulp van cookies wordt verzameld door ons of derden, gebruiken wij voor verschillende toepassingen.

–          Functionele cookies worden gebruikt voor functionele doeleinden. Wij streven ernaar u een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website te bieden. Zonder gebruik te maken van deze cookies kan de website niet (goed) functioneren. Het gebruiken van deze cookies is voor ons dus noodzakelijk. Met deze cookies verwerken bij in beginsel geen persoonsgegevens, omdat wij er geen gegevens mee verzamelen waarmee wij u(w) (persoon) kunnen herleiden.

–          Analytische cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Deze cookies gebruiken wij om inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt. Met behulp van deze cookies kunnen wij onder meer signaleren welke onderdelen van onze website niet werken en wat de effectiviteit is van de advertenties op onze site. Voorbeelden van gegevens die wij verzamelen zijn: de door u bezochte websites, doorstuur- of exitpagina’s, uw platformtype, uw datum- en tijdnotatie en de mails die u heeft geopend en naar aanleiding van welke mail u actie heeft ondernomen. Analytische cookies gebruiken wij ook voor onze online advertentiecampagnes, om inzicht te krijgen hoe u onze website gebruikt nadat een online advertentie word getoond, advertenties die getoond zijn op websites van derden meegerekend.  
Zie voor meer informatie over “Google Analytics” en     
https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html

–          Tracking cookies worden gebruikt om u te herkennen op andere websites. Wij gebruiken hiervoor Google Adwords. Hierdoor kunnen wij u, zowel op onze als op andere websites, voorzien van advertenties op maat. Dit wordt ook retargeting wordt genoemd en is gebaseerd op uw surfgedrag.         

Op onze website kunnen middels Google Analytics en Google Adwords cookies worden geplaatst door derden, de zogenaamde “third party cookies”, zoals adverteerders en andere tussenpartijen. Onder derden kunnen andere bedrijven waaronder adverteerders worden geschaard.

Wij gebruiken alleen (analytische en tracking) cookies waarmee persoonsgegevens worden verzameld als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Hiervoor tonen wij aan u een cookiemelding op onze website.

Cookies verwijderen

Indien u niet wilt dat websites cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u het plaatsen van cookies blokkeren door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen (raadpleeg hiervoor, indien gewenst, de helpfunctie van uw browser). Houd er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet optimaal zal werken.