Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Houtwarenfabriek Siemerink B.V.
Handelsstraat 16
7482 GW Haaksbergen

gedeponeerd op 13 juli 2010 bij Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 06050534.

 

Considerans
Houtwarenfabriek Siemerink B.V. drijft een onderneming met als hoofdactiviteit het exploiteren van een houtbewerkings- en lijstenmakerijbedrijf (voor de volledige bedrijfsomschrijving wordt verwezen naar de bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland geregistreerde gegevens).

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Siemerink en de koper, waaronder alle offertes van en overeenkomsten tussen Siemerink en de koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
De door Siemerink gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Siemerink is gerechtigd haar offertes te herroepen, ook indien daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Zonder een dergelijke termijn wordt een offerte in ieder geval als vervallen beschouwd indien deze niet binnen één maand door koper is aanvaard. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Alle overeenkomsten tussen Siemerink en koper worden beschouwd als zelfstandige koopovereenkomsten, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen en contractueel vastgelegd.

Artikel 3. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco inclusief rechten, ‘Delivered Duty Paid’ conform de ‘Incoterms’. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Siemerink schriftelijk in gebreke te stellen. In geval van niet tijdige aflevering door Siemerink heeft de koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Deelleveringen
Het is Siemerink toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Siemerink bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Toleranties in maatvoering
Siemerink is bevoegd zaken te leveren die voor wat betreft maatvoering afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, indien deze afwijking niet groter is dan2 millimeterin de lengte,1 millimeterin de breedte en0,5 millimeterin de dikte van de overeengekomen maatvoering. Een dergelijke afwijking wordt niet als wezenlijk beschouwd en levert de koper geen recht tot ontbinding van de koopovereenkomst op.

Artikel 7. Opschorting respectievelijk beëindiging van de overeenkomst

1. Siemerink is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst direct op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Siemerink omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Siemerink de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen zijn de vorderingen van Siemerink op de koper onmiddellijk opeisbaar en behoudt Siemerink onverminderd het recht op schadevergoeding.

2. Siemerink is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Siemerink zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. is.

Artikel 8. Garantie

1. Siemerink garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Siemerink kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Van onjuiste behandeling is in ieder geval sprake indien producten niet droog en geconditioneerd zijn bewaard .

4. Hout is een natuurproduct en daarom is Siemerink niet aansprakelijk voor het in het hout optreden en/of aanwezig zijn van kleine scheuren, kleine spleten, kleine kieren, harskernen, kwasten, geringe kleurverschillen en/of onderling afwijkende nervatuur.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Siemerink geleverde zaken blijven het eigendom van Siemerink totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Siemerink gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Siemerink verrichte of te verrichten diensten,
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

2. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Siemerink zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van alle andere vorderingen van Siemerink op koper.  Deze  bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Siemerink geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Siemerink gerechtigd afgeleverde zaken bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze volledig en duidelijk omschreven binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Siemerink te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden aan Siemerink.

4. Zaken kunnen door de koper slechts worden geretourneerd nadat Siemerink zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

5. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen, wordt koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Artikel 11. Emballage

1.  Siemerink kan bij de aflevering van door de koper gekochte zaken gebruik maken van leenemballage, zoals metalen bakken, rolcontainers, etc.

2. De koper is verplicht voor eigen rekening leenemballage binnen 14 dagen leeg en in dezelfde staat als bij aflevering te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

3. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retourzendt, is Siemerink gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits Siemerink deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 12. Prijsverhoging
Indien Siemerink met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Siemerink niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Siemerink mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.
Bij elke prijsverhoging heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Na deze termijn is de koper bij gebreke van volledige betaling in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper of wanneer toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van de koper wordt uitgesproken, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Indien de koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

2. De koper is jegens Siemerink de door Siemerink gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien Siemerink en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 8 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. De aansprakelijkheid van Siemerink, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Siemerink ter zake van bijkomende dienstverlening beperkt tot 2 keer de factuurwaarde en overigens tot 5 keer de factuurwaarde. Gevolgschade wordt niet vergoed.

3.  Siemerink is niet aansprakelijk voor gebreken in geleverde zaken indien sprake is van een onjuiste behandeling (zie artikel 8.3).

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Siemerink of haar leidinggevenden of ondergeschikten.

Artikel 16. Informatieplicht koper en vrijwaring
De koper heeft de verplichting zijn afnemers, al dan niet consumenten, te informeren over de exoneratieclausules betreffende de garantie (artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden) en betreffende de aansprakelijkheid (artikel 15 lid 3 van deze algemene voorwaarden). De koper vrijwaart Siemerink voor schadeclaims voortvloeiend uit onwetendheid van derden, al dan niet consumenten, met hetgeen wordt verstaan onder onjuist gebruik van de geleverde zaken als omschreven in voormelde exoneratieclausules.

Artikel 17. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Siemerink zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Siemerink, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Siemerink; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Siemerink afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Siemerink heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmachtsituatie eerst intreedt nadat Siemerink haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Siemerink opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Siemerink niet mogelijk is langer duurt dan 90 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Siemerink bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Artikel 5 geldt ook in deze situatie.

Artikel 18. Geschilbeslechting
De Rechtbank te Almelo is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Siemerink en de koper kennis te nemen.
Siemerink blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Siemerink en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden
Siemerink is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Siemerink zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 21. Vertalingen
Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. Echter de Nederlandse tekst blijft bindend